យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៥

គ្រឿងបន្លាស់ពាក់ងាយស្រួល

 <p>Wear Plate(21)</p>

ពាក់ចាន (២១)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400W-147 14 ម 16
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-147 14 ម 16

 <p>Wear Plate(22)</p>

ពាក់ចាន (២២)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400W-148 14 ម 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-148 14 ម 4

 <p>Wear Plate(23)</p>

ពាក់ចាន (២៣)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400W-149 14 ម 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-149 14 ម 4

 <p>Wear Plate(24)</p>

ពាក់ចាន (២៤)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400W-150 ១៤ ម 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-150 ១៤ ម 4

 <p>Wear Plate(25)</p>

ពាក់ចាន (២៥)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400W-151 14 ម 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-151 14 ម 4

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(1)</p>

ចានពាក់កណ្តាលពាក់ស្លាកពាក់ (១)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-600W-152 14 ម 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-152 14 ម 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-152 14 ម 8
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-600W-152 14 ម 8

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(2)</p>

រង្វង់ពាក់កណ្តាលនៃពាក់ពាក់កណ្តាលចាន (២)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-600W-153 14 ម 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-153 14 ម 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-153 14 ម 8
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-600W-153 ១៤ 8

 <p>Screw</p>

វីស

MAO2250 / ១៥០០ M12 * 40 ឬ M12 * 35 104
MAO3000 / 2000 M12 * 40 ឬ M12 * 35 104
MAO4500 / 3000 M12 * 40 ឬ M12 * 35 128
MAO៦០០០ / ៤៥០០ M12 * 40 ឬ M12 * 35 128
MSO2250 / ១៥០០ M12 * 40 ឬ M12 * 35 64
MSO2000 / 1000 និង 1.25 M12 * 40 ឬ M12 * 35 64
MEO2000 / 1000 ម ១២ * ៤០

 <p>Wear Plate</p>

ពាក់ចាន

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-900-146 16 ម 24
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-146 16 ម 32
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-146 16 ម 40
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-900-146 ១៦ 48
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-900-146 16 ម 32
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-900-146 16 ម 28
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-146 16 ម

 <p>Cast Iron Tiles</p>

ខាសក្បឿងដែក

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-900-144 (HCR) 16 ម 56
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ម 84
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ម 32
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-900-144 (HCR) 16 32
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-900-144 (HCR) 16 ម 24
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ម 24
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ម

 <p>Cast Iron Tiles</p>

ខាសក្បឿងដែក

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-900-145 (HCR) 16 ម 28
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-145 (HCR) 16 ម 28
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-145 (HCR) 16 ម 128
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-900-145 (HCR) 16 160
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-900-145 (HCR) 16 ម 72
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-900-145 (HCR) 16 ម 60
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-145 (HCR) 16 ម

 <p>Screw</p>

វីស

MAO2250 / ១៥០០ ម ១២ * ៤០ 108
MAO3000 / 2000 ម ១២ * ៤០ 144
MAO4500 / 3000 M12 * 40 ឬ M12 * 35 200
MAO៦០០០ / ៤៥០០ M12 * 40 ឬ M12 * 35 240
MSO2250 / ១៥០០ ម ១២ * ៤០ 128
MSO2000 / 1000 និង 1.25 ម ១២ * ៤០ 112
MEO2000 / 1000 ម ១២ * ៤០

 <p>Blade</p>

Blade

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-175 (ប្រាំមួយ) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175 (ប្រាំមួយ) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175 (ប្រាំមួយ) 10
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-500-175 (ប្រាំមួយ) 14

 <p>Left Blade</p>

Blade ខាងឆ្វេង

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-177 (ប្រាំមួយ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177 (ប្រាំមួយ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177 (ប្រាំមួយ) 4
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-500-177 (ប្រាំមួយ) 4

 <p>Right Blade</p>

Blade ស្តាំ

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-176 (ប្រាំមួយ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176 (ប្រាំមួយ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176 (ប្រាំមួយ) 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-500-176 (ប្រាំមួយ) 2

 <p>Blade</p>

Blade

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-600-178L (ប្រាំមួយ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178L (ប្រាំមួយ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178L (ប្រាំមួយ) 4
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-600-178L (ប្រាំមួយ) 4

 <p>Blade</p>

Blade

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-600-178R (ប្រាំមួយ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178R (ប្រាំមួយ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178R (ប្រាំមួយ) 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-600-178R (ប្រាំមួយ) 2

 <p>Blade</p>

Blade

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-175-8 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175-8 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175-8 10

 <p>Left Blade</p>

Blade ខាងឆ្វេង

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-177-91 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177-91 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177-91 4

 <p>Right Arm</p>

ដៃស្តាំ

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-176-41 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176-41 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-41 2

 <p>Arm</p>

ដៃ

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-174 (ប្រាំមួយ) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174 (ប្រាំមួយ) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-174 (ប្រាំមួយ) 10
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-500-174 (ប្រាំមួយ) 14
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-174 10
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-174

 <p>Left Arm</p>

ដៃឆ្វេង

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-173 (ប្រាំមួយ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-173 (ប្រាំមួយ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-173 (ប្រាំមួយ) 4
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-500-173 (ប្រាំមួយ) 4
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-173 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-173

 <p>Right Arm</p>

ដៃស្តាំ

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-172 (ប្រាំមួយ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-172 (ប្រាំមួយ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-172 (ប្រាំមួយ) 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAZ-500-172 (ប្រាំមួយ) 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-172 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-172 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-172

 <p>Alloy Middle Stirring Arm A20</p>

Alloy កណ្តាលជំរុញដៃ A20

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-174-91 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174-91 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-91 10

 <p>Spacer</p>

Spacer

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-183 (ប្រាំមួយ) 42 ម 4
MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-184 (ប្រាំមួយ) 82 ម 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-183 (ប្រាំមួយ) 42 ម 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-184 (ប្រាំមួយ) 82 ម 8
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-184 12
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-184 10
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-184

 <p>Bolted Spacer</p>

ប៊្លុកស្ពាយ

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-185 (ប្រាំមួយ) 42 ម 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-185 (ប្រាំមួយ) 42 ម 4

 <p>Steel Plate</p>

បន្ទះដែក

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៦០០-១៨០-៣ 6
MAO3000 / 2000 SCAJ-៦០០-១៨០-៣ 6
MAO4500 / 3000 SCAJ-៦០០-១៨០-៣ 6

 <p>Screw(square Head)</p>

វីស (ក្បាលការ៉េ)

MAO2250 / ១៥០០ ម ២០ * ១០៥ 12
MAO3000 / 2000 ម ២០ * ១០៥ 16
MAO4500 / 3000 ម ២០ * ១០៥ 20
MAO៦០០០ / ៤៥០០ ម ២០ * ១០៥ 20
MSO2250 / ១៥០០ ម ២០ * ១០៥ 20
MSO2000 / 1000 និង 1.25 ម ២០ * ១០៥ 16
MEO2000 / 1000 ម ២០ * ១០៥

 <p>Crew(square Head)</p>

នាវិក (ក្បាលការ៉េ)

MAO2250 / ១៥០០ ម ២០ * ៩៥ 24
MAO3000 / 2000 ម ២០ * ៩៥ 24
MAO4500 / 3000 ម ២០ * ៩៥ 24
MAO៦០០០ / ៤៥០០ ម ២០ * ៩៥ 24
MSO2250 / ១៥០០ ម ២០ * ៩៥ 16
MSO2000 / 1000 និង 1.25 ម ២០ * ៩៥ 16
MEO2000 / 1000 ម ២០ * ៩៥

គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូចំហៀង

 <p>O Ring</p>

ចិញ្ចៀន

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-015Q-232/233/239 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-015Q-232/233/239 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-232/233/239 1

 <p>Yellow Seal</p>

ត្រាពណ៌លឿង

MAO2250 / ១៥០០ អេសប៊ីអេស -៩០០-៦៩៣ អិល / ស៊ី។ អេ។ អេស - ៩០០-៦៩៣ អរ 2
MAO3000 / 2000 អេសប៊ីអេស -៩០០-៦៩៣ អិល / ស៊ី។ អេ។ អេស - ៩០០-៦៩៣ អរ 2
MAO4500 / 3000 អេសប៊ីអេស -៩០០-៦៩៣ អិល / ស៊ី។ អេ។ អេស - ៩០០-៦៩៣ អរ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAB-040-693L / SCAB-040-693R 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-015Q-693L / R 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-015Q-693L / R 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-693 1

 <p>Blue Seal</p>

ត្រាខៀវ

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-៦០០-២៣០ 2
MAO3000 / 2000 SCAB-៦០០-២៣០ 2
MAO4500 / 3000 SCAB-៦០០-២៣០ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAB-៦០០-២៣០ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-230-230 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-230-230 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-230 1

 <p>Seal(1)</p>

ត្រា (១)

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-500-234 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAB-040-234 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-015Q-234 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-015Q-234 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-234 1

 <p>Seal(2)</p>

ត្រា (២)

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-500-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAB-400-235 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-015Q-235 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-015Q-235 2

 <p>Seal(3)</p>

ត្រា (៣)

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-500-236 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-236 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-236 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAB-040-235 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-015Q-236 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-015Q-236 2

 <p>Cover</p>

គម្រប

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៥ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៦០០-៣១៥ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៦០០-៣១៥ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៥ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-015Q-315-1 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-015Q-315-1 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-315-1

 <p>Sealing Cover</p>

គម្របបិទជិត

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-០៤០-៣១៦-១ 2

 <p>Press-slice</p>

ចុច - ចំណិត

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៧ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៦០០-៣១៧ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៦០០-៣១៧ 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

ក្រវ៉ាត់ផូស

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៨ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៦០០-៣១៨ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៦០០-៣១៨ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-០៤០-៣១៨ 2

 <p>Protection(a)</p>

ការការពារ (ក)

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៦០០-២៤៣-៨ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៦០០-២៤៣-៨ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៦០០-២៤៣-៥ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-០៤០-២៤៣ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAJ-015Q-243 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAJ-015Q-243 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-២៣០-២៤៣

 <p>Protection(b)</p>

ការការពារ (ខ)

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ -២០-២៤៤-៨ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ -២០-២៤៤-៨ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-5 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-040-244 (ប្រាំមួយ) 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAJ-015Q-244 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAJ-015Q-244 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-២៣០-២៤៤

 <p>Protection(b)</p>

ការការពារ (ខ)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-015-720 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel bush(2)</p>

ព្រៃដែកថែប (២)

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-500-362 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៤០០-៣៦២ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-០៤០-៣៦២ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAJ-015Q-362 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAJ-015Q-362 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-២៣០-៣៦២

 <p>Steel Bush(1)</p>

ដែកថែបប៊ូស (១)

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៤០០-៣៦២-១ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៤០០-៣៦២-១ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៥០០-៣៦២-១ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-០៤០-៣៦២-១ 2

 <p>Bearing</p>

សត្វខ្លាឃ្មុំ

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-500-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2

 <p>Cover(2)</p>

គម្រប (២)

MAO2250 / ១៥០០ អេសអេស - ៦០០-១៥៩ 2
MAO3000 / 2000 អេសអេស - ៦០០-១៥៩ 2
MAO4500 / 3000 អេសអេស - ៦០០-១៥៩ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-015Q-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Cover(3)</p>

គម្រប (៣)

MAO2250 / ១៥០០ អេសអេស - ៦០០-១៦០ 2
MAO3000 / 2000 អេសអេស - ៦០០-១៦០ 2
MAO4500 / 3000 អេសអេស - ៦០០-១៦០ 2

 <p>Support(1)</p>

ការគាំទ្រ (១)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-600Y-១៥៦ 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600Y-១៥៦ 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600Y-១៥៦ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(1)</p>

ការគាំទ្រ (១)

MAO2250 / ១៥០០ អេសអេស - ៦០០-១៥៦ 2
MAO3000 / 2000 អេសអេស - ៦០០-១៥៦ 2
MAO4500 / 3000 អេសអេស - ៦០០-១៥៦ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

 <p>Supp Or T(2)</p>

អាហារបំប៉នឬធី (២)

MAO2250 / ១៥០០ អេសអេស - ៦០០-១៥៧ 2
MAO3000 / 2000 អេសអេស - ៦០០-១៥៧ 2
MAO4500 / 3000 អេសអេស - ៦០០-១៥៧ 2

ម៉ូតូទល់មុខរឺគ្រឿងបន្លាស់ចំហៀង

 <p>Sealing Mounting Ring</p>

ការភ្ជាប់ក្រវ៉ាត់ម៉ោន

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2

 <p>Yellow Seal</p>

ត្រាពណ៌លឿង

MAO2250 / ១៥០០ អេសប៊ីអេស -៩០០-៦៩៣ អិល / ស៊ី។ អេ។ អេស - ៩០០-៦៩៣ អរ 2
MAO3000 / 2000 អេសប៊ីអេស -៩០០-៦៩៣ អិល / ស៊ី។ អេ។ អេស - ៩០០-៦៩៣ អរ 2
MAO4500 / 3000 អេសប៊ីអេស -៩០០-៦៩៣ អិល / ស៊ី។ អេ។ អេស - ៩០០-៦៩៣ អរ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAB-៦០០-២៣០ 2

 <p>Blue Seal</p>

ត្រាខៀវ

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-៦០០-២៣០ 2
MAO3000 / 2000 SCAB-៦០០-២៣០ 2
MAO4500 / 3000 SCAB-៦០០-២៣០ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAB-៦០០-២៣០ 2

 <p>Seal(1)</p>

ត្រា (១)

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-400-234 4
MAO3000 / 2000 SCAB-400-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAB-500-234 2

 <p>Seal(2)</p>

ត្រា (២)

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-400-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAB-500-235 2

 <p>Cover</p>

គម្រប

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៥ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៦០០-៣១៥ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៦០០-៣១៥ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៥ 2

 <p>Sealing Cover</p>

គម្របបិទជិត

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៦-១ 2

 <p>Press-slice</p>

ចុច - ចំណិត

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៧ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៦០០-៣១៧ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៦០០-៣១៧ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៧ 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

ក្រវ៉ាត់ផូស

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៨ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៦០០-៣១៨ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៦០០-៣១៨ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-៦០០-៣១៨ 2

 <p>Protection Ring(a)</p>

ក្រវ៉ាត់ការពារ (ក)

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៦០០-២៤៣-៨ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៦០០-២៤៣-៨ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៦០០-២៤៣-៨ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-៦០០-២៤៣-១ 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

ក្រវ៉ាត់ការពារ (ខ)

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ -២០-២៤៤-៨ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ -២០-២៤៤-៨ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-8 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-500-244 (ប្រាំមួយ) 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

ក្រវ៉ាត់ការពារ (ខ)

MAO2250 / ១៥០០ 243 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel Bush2</p>

ដែកថែប Bush2

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៤០០-៣៦២ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៤០០-៣៦២ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-500-362 2

 <p>Steel Bush1</p>

ដែកថែប Bush1

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-៤០០-៣៦២-១ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-៤០០-៣៦២-១ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-៥០០-៣៦២-១ 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCAJ-០៤០-៣៦២ 2

 <p>Bearing</p>

សត្វខ្លាឃ្មុំ

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-400-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-230-231 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-230-231 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-231

 <p>Ringed Nut</p>

ចិញ្ចៀន

MAO2250 / ១៥០០ M100 2
MAO3000 / 2000 M100 2
MAO4500 / 3000 M110 * 2 & 10110 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03

 <p>Cover(1)</p>

គម្រប (១)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-020Y-១៥៨-៨ 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-020Y-១៥៨-៨ 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-020Y-១៥៨-៨ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-158 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-158 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-158

 <p>Cover(2)</p>

គម្រប (២)

MAO2250 / ១៥០០ អេសអេស - ៦០០-១៥៩ 2
MAO3000 / 2000 អេសអេស - ៦០០-១៥៩ 2
MAO4500 / 3000 អេសអេស - ៦០០-១៥៩ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Support(1)</p>

ការគាំទ្រ (១)

MAO2250 / ១៥០០ អេសអេស - ៦០០-១៥៦ 2
MAO3000 / 2000 អេសអេស - ៦០០-១៥៦ 2
MAO4500 / 3000 អេសអេស - ៦០០-១៥៦ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(2)</p>

ការគាំទ្រ (២)

MAO2250 / ១៥០០ SCAZ-400-157 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-157 2
MAO4500 / 3000 អេសអេស - ៦០០-១៥៧ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀត

 <p>Universal Joint</p>

រួមគ្នាជាសកល

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-700-246 1
MAO3000 / 2000 SCAB-320-246 1
MAO4500 / 3000 SCAB-700-246 1
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-010-246 1
MEO2000 / 1000 SCAB-220-246

 <p>Belt</p>

ខ្សែក្រវ៉ាត់

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-015Y-305 6
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-305 8
MAO4500 / 3000 SCAB-220-305 8
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-010Y-305 6
MEO2000 / 1000 SCAB-220EY-305

 <p>Reduction Gear</p>

ឧបករណ៍កាត់បន្ថយ

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-015Y-245 អិល 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245 អិល 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245 អិល 1
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-440-245-4 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-440-245-4 2
MEO2000 / 1000 SCAB-440-245-4

 <p>Reduction Gear</p>

ឧបករណ៍កាត់បន្ថយ

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-015Y-245R 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245R 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245R 1

 <p>Electric Motor</p>

ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច

MAO2250 / ១៥០០ អេស។ អិល។ អេ .០១៥-៧៣៧ 2
MAO3000 / 2000 អេស។ អិល។ អេ .០២០-៧៣៧ 2
MAO4500 / 3000 ស៊ីអេសអិល - ០៣០-២៤៩ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCLB-015Q-249 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 អេសអិលប៊ី -០១០-២៤៩ 2
MEO2000 / 1000 អេសអិលប៊ី -២០០-២៤៩

 <p>Gate-wear Plate</p>

ចានពាក់ច្រកទ្វារ

MAO2250 / ១៥០០ អេស។ អិល។ ជ។ -៦០០-៥៤២ 4
MAO3000 / 2000 អេស។ អិល។ ជ។ -៦០០-៥៤២ 5
MAO4500 / 3000 អេស។ អិល។ ជ។ -៦០០-៥៤២ 7
MAO៦០០០ / ៤៥០០ អេស។ អិល។ ជ។ -៦០០-៥៤២ 7
MSO2250 / ១៥០០ SCLJ-230-542 5
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCLJ-230-542 4
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-542

 <p>Screw</p>

វីស

MAO2250 / ១៥០០ SCLB-900-CNL01 8
MAO3000 / 2000 SCLB-900-CNL01 10
MAO4500 / 3000 SCLB-900-CNL01 14
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCLB-900-CNL01 14

 <p>Door Seal(straight)</p>

ត្រាទ្វារ (ត្រង់)

MAO2250 / ១៥០០ អេសអិលអេសប៊ី - ៩០០-១២៣ 6
MAO3000 / 2000 អេសអិលអេសប៊ី - ៩០០-១២៣ 8
MAO4500 / 3000 SCLJ-900-123 10
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCLJ-900-123 10
MSO2250 / ១៥០០ អេសអិលអេសប៊ី - ៩០០-១២៣ 8
MSO2000 / 1000 និង 1.25 អេសអិលអេសប៊ី - ៩០០-១២៣ 7
MEO2000 / 1000 អេសអិលអេសប៊ី - ៩០០-១២៣

 <p>Door Seal(arc)</p>

ត្រាទ្វារ (ធ្នូ)

MAO2250 / ១៥០០ អេសអិលប៊ី-៦០០-១២២ 2
MAO3000 / 2000 អេសអិលប៊ី-៦០០-១២២ 2
MAO4500 / 3000 SCLJ-600-122 2
MAO៦០០០ / ៤៥០០ SCLJ-600-122 2
MSO2250 / ១៥០០ SCLJ-230-122L / R 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCLJ-230-122L / R 2
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-122L / R

 <p>Limit Switch</p>

ដែនកំណត់ប្តូរ

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-900-287-1 3
MAO3000 / 2000 SCAB-900-287-2 3
MAO4500 / 3000 SCAB-900-287-2 3
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-900-287-2 3
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-900-287-2 3
MEO2000 / 1000 SCAB-900-287-2

 <p>Shaft Coupling</p>

គូស្វាម៉ីភរិយា

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ -២០-១៦៦ 2
MAO3000 / 2000 SCAJ -២០-១៦៦ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-០៣០-១៦៦ 2

 <p>Shaft</p>

នៅក្បែរ

MAO2250 / ១៥០០ SCAJ-015Y-161 2
MAO3000 / 2000 SCAJ -០២Y-១៦១ 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-០៣០Y-១៦១ 2
MSO2250 / ១៥០០ SCAJ-015QY-161 2
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAJ-២០០Y-១៦១ 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-220EY-161

 <p>Retaining Ring</p>

ជញ្ជាំង​ក​ន្តឹ​ង

MAO2250 / ១៥០០ 20១២០ 2
MAO3000 / 2000 20១២០ 2

 <p>Lubrication Pump</p>

ម៉ាស៊ីនបូមប្រេងរំអិល

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-900-723 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Lubrication Pump 302</p>

ម៉ាស៊ីនបូមប្រេងរំអិល ៣០២

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-500-248 1
MAO3000 / 2000 SCAB-500-248 1
MAO4500 / 3000 SCAB-500-248 1

 <p>Transaction Parts</p>

ផ្នែកប្រតិបត្តិការ

MAO2250 / ១៥០០ 150602063500 1
MAO3000 / 2000 150602063500 1
MAO4500 / 3000 150602063500 1

 <p>Hydraulic discharge door</p>

ទ្វារធារាសាស្ត្រ

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-900-251-1 DC24V 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / ១៥០០ SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 និង 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Motor for the hydraulic motor</p>

ម៉ូទ័រសម្រាប់ម៉ូទ័រធារាសាស្ត្រ

MAO2250 / ១៥០០ SCAB-900-625-7 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង